Waar bestaat de jaarrekening van een microrechtspersoon uit?

Besloten vennootschappen (bv's) of een andere rechtspersonen, genoemd in artikel 360 Titel 9 Boek 2 BW, die onder de criteria van microrechtspersonen vallen, kunnen met ingang van 2016 gebruik maken van vergaande vrijstellingen voor het opmaken en publiceren van de jaarrekening. Dit geeft een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor circa 650.000 rechtspersonen.

Wanneer ben je een microrechtspersoon?

Een rechtspersoon, zoals een bv, kunnen gebruik maken van de vrijstellingen voor een microrechtspersoon (artikel 395 Boek 2 BW) indien zij op twee opeenvolgende balansdata heeft voldaan aan twee of drie van de volgende eisen:

 1. De waarde van de activa (op basis van historische grondslag) is niet meer dan € 350.000;
 2. De netto-omzet is niet meer dan € 700.000;
 3. Het gemiddeld aantal werknemers is minder dan 10.

Van welke vrijstellingen kan een microrechtspersoon gebruik maken?

De microrechtspersoon hoeft geen bestuursverslag en geen overige gegevens op te nemen en is daarnaast vrijgesteld van accountantscontrole. Bovendien hoeft uitsluitend de opgemaakte balans gepubliceerd te worden.

Waar bestaat de jaarrekening van een microrechtspersoon uit?

De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst-en-verliesrekening met vergelijkende cijfers. Er hoeft dus geen toelichting te worden opgenomen. De jaarrekening mag op basis van fiscale grondslagen opgesteld worden.

De posten die in de balans worden opgenomen zijn:

 • Vaste activa met afzonderlijke vermelding van oprichtingskosten;
 • Vlottende activa met afzonderlijke vermelding van opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal;
 • Eigen vermogen;
 • Voorzieningen;
 • Schulden.

De posten die in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen zijn:

 • Netto-omzet;
 • Overig bedrijfsopbrengsten;
 • Lonen;
 • Kosten van grond- en hulpstoffen;
 • Afschrijvingen en waardeverminderingen;
 • Overige bedrijfskosten;
 • Belastingen;
 • Resultaat na belastingen.

Voor de overige bedrijfskosten hoeven in de balans geen overlopende activa of passiva (zoals vooruitbetaalde kosten en nog te betalen kosten) te worden opgenomen. Van belang is te weten hoe de Belastingdienst hiermee omgaat in het geval de jaarrekening op basis van fiscale grondslagen wordt opgenomen. Daarover moet nog een standpunt worden ingenomen.